Kanta_Anthracite_ST
Kanta_Anthracite_ST
FOCAL KANTA 2

Enceinte trois voix,